BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/11 ĐẾN 10/11/2019)

Friday, 01/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:305HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/1ĐẾN 10/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/11

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04/11-10/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/11

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Nhận định

ng biển từ

04/11-10/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/11

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Nhận định

Thủy triều từ

04/11-10/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 19h53

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 20h42

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:7h44

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 21h30

Thủy triều giảm dần: Cao nhất 3,4m (ngày 04/11). Thấp nhất 2,2m (ngày 10/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình