BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 23/9 ĐẾN 2/10/2019)

Monday, 23/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:267HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 23/9 ĐẾN 2/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 26/9– 2/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

 Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Nhận định

ng biển từ

26/9– 2/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Nhận định

Thủy triều từ

26/9– 2/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:10 h40

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 23h 54

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:11 h44

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:10 h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 23h 54

Thủy triều giảm dần. Cao nhất: 3,3m (ngày 26/9); Thấp nhất nhất 2,4m (ngày 1/10)

                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình