BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22/8/2019)

Tuesday, 13/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:225HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 16 – 22/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Nhận định

sóng biển từ

16 – 22/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 -1,5

Tây Nam

0,5 -1,5

Tây Nam

0,5 -1,5

Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Nhận định

Thủy triều từ

16 – 22/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 14h53

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 3h33

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 4h32

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 5h29

Thủy triều giảm dần. Cao nhất: 3,1m (ngày 16/8). Thấp nhất 1,9m (ngày 22/8).

                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h00

    

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình