BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/8/2019)

Saturday, 10/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:222HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/8

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 13 – 19/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

 Bắc

0,2 – 0,3

 Bắc

0,2 – 0,3

 Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/8

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Nhận định

sóng biển từ

13 – 19/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 -1,0

Đông Nam

0,5 -1,5

Đông Nam

0,5 -1,5

Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/8

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Nhận định

Thủy triều từ

13 – 19/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 12h05

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 0h25

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 1h29

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 14h05

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 2h32

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,3m (ngày 13 - 15/8). Thấp nhất 2,6m (ngày 19/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tin phát lúc: 10h00

  

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình