BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 08 ĐẾN 17/8/2019)

Thursday, 08/08/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:220HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 0ĐẾN 17/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/8

Ngày 09/8

Ngày 10/8

Nhận định

dòng chảy biển từ 11 – 17/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 08/8

Ngày 09/8

Ngày 10/8

Nhận định

sóng biển từ

11 – 17/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 -1,5

Tây Bắc

0,5 -1,5

Tây Nam

1,0 -2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/8

Ngày 09/8

Ngày 10/8

Nhận định

Thủy triều từ

11 – 17/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:1,6m

Thời gian: 23h18

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 9h08

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 12h05

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 0h25

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,3m (ngày 13 - 15/8). Thấp nhất 2,9m (ngày 11/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình