BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 27/7 ĐẾN 5/8/2019)

Saturday, 27/07/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:208HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 27/7ĐẾN 05/8/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 27/7

Ngày 28/7

Ngày 29/7

Nhận định

dòng chảy biển từ 30/705/8/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 27/7

Ngày 28/7

Ngày 29/7

Nhận định

sóng biển từ

30/705/8/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/7

Ngày 28/7

Ngày 29/7

Nhận định

Thủy triều từ

30/705/8/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 13h54

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 2h38

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 2h42

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 14h02

Thấp nhất:0,90m

Thời gian: 3h06

Thủy triều tăng đến ngày 01, 02; sau giảm. Cao nhất: 3,5m (ngày 01, 02/8). Thấp nhất 2,8m (ngày 05/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

  Đặng Văn Hiến

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình