BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN 08/7/2019)

Saturday, 29/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:180/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN 08/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.                                                                                                                                                                             

Vùng biển

Ngày 29/6

Ngày 30/6

Ngày 01/7

Nhận định

dòng chảy biển  02 - 08/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/6

Ngày 30/6

Ngày 01/7

Nhận định

sóng biển từ

02 - 08/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Tây Nam

0,5 - 1,5

Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/6

Ngày 30/6

Ngày 01/7

Nhận định

Thủy triều từ

02 - 08/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 14h48

Thấp nhất:1,4m

Thời gian: 4h25

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 4h17

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 14h48

Thấp nhất:0,9m

Thời gian: 4h30

Thủy triều cao.

 Cao nhất 3,6m (ngày 04, 5/7). Thấp nhất 2,9m(08/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

  Đặng Văn Hiến

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình