BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 26/6 ĐẾN 5/7/2019)

Wednesday, 26/06/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:177/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26tháng 6 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 26/6ĐẾN 05/7/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/6

Ngày 27/6

Ngày 28/6

Nhận định

dòng chảy biển  29/6 - 05/7/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/6

Ngày 27/6

Ngày 28/6

Nhận định

sóng biển từ

29/6 - 05/7/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/6

Ngày 27/6

Ngày 28/6

Nhận định

Thủy triều từ

29/6 - 05/7/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 19h55

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 9h50

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 8h20

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:1,6m

Thời gian: 6h12

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,6m (ngày 04, 5/7). Thấp nhất 2,2m(29/6).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h00

  

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình