BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG ĐÊM 15 NGÀY 16/01/2019

Tuesday, 15/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

        

           Ninh Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 15 ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ: từ 12- 210C.

Độ ẩm: 86 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ: từ 12 - 210C.

Độ ẩm: 85 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét đậm.

Nhiệt độ: từ 12 - 200C.

Độ ẩm: 87 – 96%.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình