BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG ĐÊM 13 NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2019

Sunday, 13/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

              Ninh Bình, ngày 13 tháng 01 năm 2019

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 13, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 250C.

Độ ẩm: từ 87 – 100%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 240C.

Độ ẩm: từ 86 – 100%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 220C.

Độ ẩm: từ 90 – 100%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình