Bản tin dự báo thủy văn đêm 18 ngày 19/11/2018

Sunday, 18/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________   

 

              Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 18 NGÀY 19/11/2018

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,70 – 0,90m (thấp hơn BĐI từ: 2,10 – 2,30m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,80 – 1,00m (thấp hơn BĐI từ: 1,50 – 1,70m).

 

Tin phát: 15h30.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình