Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 12, ngày 13/6/2024

Wednesday, 12/06/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 12, ngày 13/6/2024

 

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất:

+Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI: từ 1,60 -1,80m).

+Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI: từ 1,10 -1,30m).

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình