Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin Dự báo Thủy văn đêm 08 ngày 09/6/2024

Saturday, 08/06/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2024

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 08, ngày 09 tháng 6 năm 2024

 

Thủy triều cao. Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,70 - 1,90m (thấp hơn BĐI: từ 1,10 –

1,30m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,70 - 1,90m (thấp hơn BĐI: từ 0,60 - 0,80m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình