Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 25, ngày 26/5/2024

Saturday, 25/05/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 25, ngày 26/5/2024

 

 

 

Thủy triều cao. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,95 – 1,15m (thấp hơn BĐI: từ 1,85 -2,05m)

+Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,10 – 1,30m (thấp hơn BĐI: từ 1,20 -1,40m)

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 6 – 8 phần nghìn.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình