BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 14 ĐẾN 23-8-2018

Tuesday, 14/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 226/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN 23/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Nhận định

dòng chảy biển  17 - 23/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Nhận định

sóng biển

từ 17 - 23/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây Bắc đến Tây

1,5-2,5

Tây Bắc đến Tây

2,0-3,0

Tây Bắc đến Tây

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Nhận định

Thủy triều

từ 17 - 23/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 08h07

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 09h08

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 19h58

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 10h11

Thủy triều tăng dần.

Cao nhất 3,2m (ngày 23/8); thấp nhất 2,0m (ngày 17/8).

 

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình