BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22 - 8 - 2018

Monday, 13/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 225/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 13/8 ĐẾN 22/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Nhận định

dòng chảy biển  16 - 22/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Nhận định

sóng biển

từ 16 - 22/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây Bắc đến Tây

1,5-2,5

Tây Bắc đến Tây

1,5-2,5

Tây Bắc đến Tây

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Nhận định

Thủy triều

từ 16 - 22/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 17h42

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 07h06

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 08h07

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 09h08

Thủy triều tăng dần.

Cao nhất 3,1m (ngày 22/8); thấp nhất 2,0m (ngày 17/8).

 

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình