BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 12 ĐẾN 21-8-2018

Sunday, 12/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 224/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 12/8 ĐẾN 21/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Nhận định

dòng chảy biển  15 - 21/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Nhận định

sóng biển

từ 15 - 21/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Nhận định

Thủy triều

từ 15 - 21/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 16h50

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 06h04

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 17h42

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 07h06

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 08h07

Thủy triều thấp.

Cao nhất 2,9m

ngày 21/8.

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình