DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 08 NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2018

Wednesday, 08/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2018

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm  08, ngày 09 tháng 8 năm 2018

1. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 350C.

Độ ẩm trung bình: 85 – 90%.

2. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 340C.

Độ ẩm trung bình: 84 – 89%.

3. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 330C.

Độ ẩm trung bình: 86 – 91%.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình