BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 06 ĐẾN 15-8-2018

Monday, 06/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 218/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN 15/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 06/8

Ngày 07/8

Ngày 08/8

Nhận định

dòng chảy biển  09 - 15/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam đến Nam

0,2-0,4

Nam đến Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 06/8

Ngày 07/8

Ngày 08/8

Nhận định

sóng biển

từ 09 - 15/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam đến Nam

1,0-2,0

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/8

Ngày 07/8

Ngày 08/8

Nhận định

Thủy triều

từ 09 - 15/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 1h32

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 12h47

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 1h33

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 2h09

Thủy triều tăng dần

cao nhất 3,6m

ngày  11/8 sau giảm

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình