Bản tin dự báo dòng chảy biển; sóng biển; thủy triều (Ngày 02 tháng 8 năm 2018)

Thursday, 02/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 214/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


                        Ninh Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN 11/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 02/8

Ngày 03/8

Ngày 04/8

Nhận định

dòng chảy biển  05 - 11/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 02/8

Ngày 03/8

Ngày 04/8

Nhận định

sóng biển

từ 05 - 11/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam

Sóng cao:

2,0-3,0m

biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/8

Ngày 03/8

Ngày 04/8

Nhận định

Thủy triều

từ 05 - 11/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 18h45

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 09h11

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 19h02

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 09h51

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 19h00

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 10h29

Thủy triều thấp đến cao.

Đỉnh triều

Cao nhất 3,6m ngày  11/8.

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình