Bản tin dự báo dòng chảy biển; sóng biển; thủy triều (Ngày 29 tháng 7 năm 2018)

Sunday, 29/07/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN         

TỈNH NINH BÌNH

Số: 210/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

   Ninh Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 29/7 ĐẾN 07/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/7

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Nhận định

dòng chảy biển  1- 07/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Đông Bắc

0,3-0,5

Đông Bắc

0,3-0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/7

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Nhận định

sóng biển

từ 1- 07/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây Nam đến Nam

1,0-2,0

Tây Nam đến Nam

1,0-2,0

Tây Nam đến Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/7

Ngày 30/7

Ngày 31/7

Nhận định

Thủy triều

từ 1- 07/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 06h41

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 07h19

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 07h56

Thủy triều thấp.

Đỉnh triều

Cao nhất 2,8m ngày  1/8.

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

 TL. GIÁM ĐỐC

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình