Bản tin dự báo dòng chảy biển; sóng biển; thủy triều

Tuesday, 24/07/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 205/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2018                                        

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 24/7 ĐẾN 02/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/7

Ngày 25/7

Ngày 26/7

Nhận định

dòng chảy biển  27/7-02/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/7

Ngày 25/7

Ngày 26/7

Nhận định

sóng biển

từ 27/7-02/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam

1,0-2,0

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m.

Biển động nhẹ

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/7

Ngày 25/7

Ngày 26/7

Nhận định

Thủy triều

từ 27/7-02/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 2h54

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 14h57

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 03h42

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 04h30

Thủy triều tăng dần. Đỉnh triều

Cao nhất 3,3m ngày 27, 28/7.

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

 TL. GIÁM ĐỐC

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình