BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 30 tháng 06 ngày 01 tháng 07 năm 2022

Thursday, 30/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Ninh Bình, ngày 30  tháng 06  năm 2022

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 30 tháng 06 ngày 01 tháng 07 năm 2022

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất:

          + Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,05 – 1,25m (thấp hơn BĐI: từ 1,75 - 1,95m).    

          +Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,15 - 1,35m (thấp hơn BĐI: từ 1,15-1,35m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình