BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 28, ngày 29 tháng 06 năm 2022

Tuesday, 28/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày  28  tháng 6  năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 28, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,90 - 1,10m (thấp hơn BĐI: từ 1,90 - 2,10m).

+Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,95 - 1,15m (thấp hơn BĐI: từ 1,35-1,55m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình