Bản tin thủy văn ngày 18/06/2022

Saturday, 18/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  


Ninh Bình, ngày  18  tháng 6  năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 18, ngày 19 tháng 6 năm 2022

 

Thủy triều cao. Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Mực nước cao nhất:

          + Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,60 – 1,80m (thấp hơn BĐI: từ 1,20 - 1,40m).    

          + Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,70 - 1,90m (thấp hơn BĐI: từ 0,60 -0,80m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình