Ban tin dự báo thời tiết thủy văn đêm 10 ngày 11/07/2018

Tuesday, 10/07/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 320C.

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 310C.

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,60 – 0,80m (Thấp hơn BĐI từ: 2,20 – 2,40m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,60 – 0,80m (Thấp hơn BĐI từ: 1,70 – 1,90m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình