Bản tin định lượng mưa lúc 14h00 ngày 30/10/2021

Saturday, 30/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA ĐỊNH LƯỢNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 13h ngày 30 đến 13h ngày 31/10/2021

 3 giờ

(13-16h/30)

 3 giờ

(16h-19h/30)

 6 giờ

19/30-01h/31)

6 giờ

(01-07h/31)

6 giờ

(07-13h/31)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

0-5

10

5-10

15

5-10

15

10-20

30

10-30

50

Nho Quan

5-10

15

5-10

15

5-10

15

10-20

30

10-30

50

Cúc Phương

5-10

15

5-10

15

5-10

15

10-20

30

10-30

50

Tam Điệp

5-10

15

5-15

20

5-15

20

10-25

40

10-25

40

Phát Diệm

5-10

15

5-15

20

5-15

20

10-25

40

10-25

40

Yên Thịnh

5-10

15

5-15

20

5-15

20

10-25

40

10-25

40

Yên Ninh

0-5

10

5-15

20

5-15

20

10-25

40

10-25

40

Thiên Tôn

0-5

10

5-15

20

5-15

20

10-20

30

10-30

50

Me

0-5

10

5-10

15

5-10

15

10-20

30

10-30

50

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 30/10/2021.

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình