Bản tin định lượng mưa lúc 8h00 ngày 30/10/2021

Saturday, 30/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

Ninh Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA ĐỊNH LƯỢNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 07h ngày 30 đến 07h ngày 31/10/2021

 3 giờ

(07-10h/30)

 3 giờ

(10h/13h/30)

 6 giờ

13-19h/30)

6 giờ

(19/30-01h/31)

6 giờ

(01-07h/31)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

5-15

30

5-15

30

5-10

20

5-10

20

5-15

30

Nho Quan

5-15

30

5-15

30

5-10

20

5-10

20

5-15

30

Cúc Phương

5-15

30

5-15

30

5-10

20

5-10

20

5-15

30

Tam Điệp

10-20

40

10-20

40

5-15

30

5-15

30

10-20

40

Phát Diệm

10-20

40

10-20

40

5-15

30

5-15

30

10-20

40

Yên Thịnh

10-20

40

10-20

40

5-15

30

5-15

30

10-20

40

Yên Ninh

5-15

30

5-15

30

5-10

20

5-10

20

5-15

30

Thiên Tôn

5-15

30

5-15

30

5-10

20

5-10

20

5-15

30

Me

5-15

30

5-15

30

5-10

20

5-10

20

5-15

30

 

          Tin phát lúc: 08h00 ngày 30/10/2021.

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình