BẢN TIN MƯA ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H NGÀY 14/10/2021

Thursday, 14/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 


Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 13h ngày 14/10 đến 13h ngày 15/10

 3 giờ

(13-16h/14)

 3 giờ

(16-19h/14)

 6 giờ

(19/14-01h/15)

6 giờ

(01h-07h/15)

6 giờ

(07-13h/15)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

5-15

25

5-15

25

10-20

30

15-30

40

10-20

30

Nho Quan

5-15

25

5-15

25

10-20

30

15-30

40

10-20

30

Cúc Phương

5-15

25

5-15

25

10-20

30

15-30

40

10-20

30

Tam Điệp

10-15

25

10-15

25

10-20

30

15-30

40

15-25

30

Phát Diệm

10-15

25

10-15

25

10-20

30

15-30

40

15-25

30

Yên Thịnh

10-15

25

10-15

25

10-20

30

15-30

40

15-25

30

Yên Ninh

10-15

25

10-15

25

10-20

30

15-30

40

15-25

30

Thiên Tôn

10-15

25

10-15

25

10-20

30

15-30

40

15-25

30

Me

10-15

25

10-15

25

10-20

30

15-30

40

10-20

30

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 14/10/2021.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình