BẢN TIN MƯA ĐỊNH LƯỢNG 20H00 NGÀY 14/10/2021

Thursday, 14/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA ĐỊNH LƯỢNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 01h ngày 14/10/2021 đến 01h ngày 15/10/2021

 3 giờ

(01-04h/14)

 3 giờ

(04h/07h/14)

 6 giờ

07-13h/14)

6 giờ

(13-19h/14)

6 giờ

(19/14-01h/15)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Nho Quan

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Cúc Phương

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Tam Điệp

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Phát Diệm

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Yên Thịnh

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Yên Ninh

10-0

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Thiên Tôn

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

Me

10-20

30

10-30

40

20-40

50

20-40

50

20-40

50

 

          Tin phát lúc: 02h00 ngày 14/10/2021.

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Phạm Thị Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình