Bản tin Dự báo thủy văn đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2021

Monday, 11/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 11, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông đang lên. Dự báo mực nước:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: lúc 7h ngày (12/10) ở mức: 2,70m (thấp hơn BĐI: 0,30m); lúc 19 ngày (12/10) ở mức 2,65m (thấp hơn BĐI: 0,35m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình: lúc 7h ngày (12/10) ở mức: 2,00m (thấp hơn BĐI: 0,50m); lúc 19 ngày (12/10) ở mức 1,90m (thấp hơn BĐI: 0,60m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình