BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 10, ngày 11/10/2021

Sunday, 10/10/2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 
   

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 10, ngày 11/10/2021

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông biến đổi chậm, sau tăng nhẹ. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,40 - 1,60m (thấp hơn BĐI: từ 1,40 – 1,60m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,20 - 1,40m (thấp hơn BĐI: từ 1,10 – 1,30m).

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình