Bản tin mưa định lượng lúc 14h ngày 10/10/2021

Sunday, 10/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 13h ngày 10/10/2021 đến 13h ngày 11/10/2021

 3 giờ

(13-16h/10)

 3 giờ

(16-19h/10)

 6 giờ

(19/10-01h/11)

6 giờ

(01h-07h/11)

6 giờ

(07-13h/11)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

15-30

40

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Nho Quan

15-30

40

15-25

35

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Cúc Phương

15-30

50

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Tam Điệp

15-30

50

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Phát Diệm

15-30

40

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Yên Thịnh

15-30

40

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Yên Ninh

15-30

40

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Thiên Tôn

15-30

40

15-25

30

10-20

30

10-15

25

5-10

15

Me

15-30

40

15-25

35

10-20

30

10-15

25

5-10

15

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 10/10/2021.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

Nguyễn Thị Hường

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình