BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 09, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Saturday, 09/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Ninh Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2021

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 09, ngày 10 tháng 10 năm 2021

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều, sau biến đổi chậm. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,25 - 1,45m (thấp hơn BĐI: từ 1,55 – 1,75m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,20 - 1,40m (thấp hơn BĐI: từ 1,10 – 1,30m).

 

 

 

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình