BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN Đêm 08, ngày 09 tháng 10 năm 2021

Friday, 08/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Ninh Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 08, ngày 09 tháng 10 năm 2021

 

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất:

+ Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 1,10 - 1,30m (thấp hơn BĐI: từ 1,70 – 1,90m).

+ Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 1,25 - 1,45m (thấp hơn BĐI: từ 1,05 – 1,25m).

 

 

 

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình