BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 2/10/2020 đến ngày 11/10/2021)

Saturday, 02/10/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:275 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 02  tháng 10 năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày02/10/2021đến ngày11/10/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 02/10/2021

Ngày 03/10/2021

Ngày 04/10/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05/10 –11/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 02/10/2021

Ngày 03/10/2021

Ngày 04/10/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

05/10 –11/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/10/2021

Ngày 03/10/2021

Ngày 04/10/2021

Nhận định Thủy triều từ

05/10 –11/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,2m 

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 0,80m

Thời gian:0h43

Cao nhất:  3,2m 

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,80m

Thời gian:1h58

Cao nhất:  3,1m 

Thời gian: 14h05

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:3h20

Thủy triều giảm dần đến 8/10, sau tăng. Cao nhất 3,2m (11/10); Thấp nhất  2,3m (07/10).

                                                                                                                                                                                

Tin phát lúc: 10h30:

  

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình