BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 08/10/2021)

Wednesday, 29/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:272 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 29  tháng 09  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 08/10/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/09/2021

Ngày 30/09/2021

Ngày 01/10/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02/10 –08/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/09/2021

Ngày 30/09/2021

Ngày 01/10/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

02/10 –08/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông  đến Đông Bắc

0,5-1,0

Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/09/2021

Ngày 30/09/2021

Ngày 01/10/2021

Nhận định Thủy triều từ

02/10 –08/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,0m 

Thời gian:10h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h56

Cao nhất:  3,1m 

Thời gian: 11h07

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 23h45

Cao nhất:  3,2m 

Thời gian: 11h52

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều giảm. Cao nhất 3,2m (02,03/10); Thấp nhất  2,3m (07/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình