BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 28/9/2021 đến ngày 7/10/2021)

Tuesday, 28/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 271 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 28  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày28/09/2021đến ngày07/10/2021) 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/09/2021

Ngày 29/09/2021

Ngày 30/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01 –7/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/09/2021

Ngày 29/09/2021

Ngày 30/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

01 –7/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/09/2021

Ngày 29/09/2021

Ngày 30/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

01 –7/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,9m 

Thời gian: 08h51

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian:22h17

Cao nhất:  3,0m 

Thời gian: 10h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:22h56

Cao nhất:  3,2m 

Thời gian: 11h07

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian:23h45

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,2m (1-3/10); Thấp nhất  2,3m (07/10).

                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h30:

 

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình