BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 06/10/2021)

Monday, 27/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:270 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 27  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 06/10/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/09/2021

Ngày 28/09/2021

Ngày 29/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/09 –06/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/09/2021

Ngày 28/09/2021

Ngày 29/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

30/09 –06/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông Nam

0,5-1,0

Đông Nam

0,5-1,0

Đông Nam

Sóng cao 2,0 –3,0 m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/09/2021

Ngày 28/09/2021

Ngày 29/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

30/9 –06/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m  

Thời gian: 6h45

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian:21h31

Cao nhất: 2,9m  

Thời gian: 9h51

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian:22h13

Cao nhất: 3,0m  

Thời gian:10h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:22h56

Thủy triều tăng dần đến ngày 3/10 sau giảm. Cao nhất 3,2m (01,02, 03/10); Thấp nhất  2,6m (06/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình