BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 26/09/2021 đến ngày 05/10/2021)

Sunday, 26/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:269 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 26  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 26/09/2021 đến ngày 05/10/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 26/09/2021

Ngày 27/09/2021

Ngày 28/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

29/09 –05/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/09/2021

Ngày 27/09/2021

Ngày 28/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

29/09 –05/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 0,5 –1,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/09/2021

Ngày 27/09/2021

Ngày 28/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

29/9 –05/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m  

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian:20h49

Cao nhất: 2,7m  

Thời gian: 6h45

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian:21h31

Cao nhất: 2,9m  

Thời gian: 8h51

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian:22h13

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,2m (01- 03/10); Thấp nhất  2,9m (05/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình