BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/09/2021 đến ngày 03/10/2021)

Friday, 24/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:267 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 24/09/2021 đến ngày 03/10/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/09/2021

Ngày 25/09/2021

Ngày 26/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/09 –03/10/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Bắc

0,3 – 0,5

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/09/2021

Ngày 25/09/2021

Ngày 26/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

27/09 –03/10/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông Nam

1,5-2,5

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/09/2021

Ngày 25/09/2021

Ngày 26/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

27/9 –03/10/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m  

Thời gian: 2h02

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian:10h55

Cao nhất: 2,5m  

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian:20h06

Cao nhất: 2,6m  

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian:20h49

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,2m (01,02, 03/10); Thấp nhất  2,7m (27/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình