BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 19/9/2021 đến ngày 28/9/2021)

Sunday, 19/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:262 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 19  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày19/09/2021đến ngày28/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 19/09/2021

Ngày 20/09/2021

Ngày 21/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22/9 –28/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/09/2021

Ngày 20/09/2021

Ngày 21/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

22/9 –28/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/09/2021

Ngày 20/09/2021

Ngày 21/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

22/9 –28/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,4m 

Thời gian: 14h55

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian:3h45

Cao nhất:  3,1m 

Thời gian: 15h49

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian:5h05

Cao nhất:  2,8m 

Thời gian: 16h41

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:6h27

Thủy triều giảm dần đến 24 tăng trở lại. Cao nhất 2,9m (28/09); Thấp nhất  2,3m (24/9).

                                                                                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình