BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 15/09/2021 đến ngày 24/09/2021)

Wednesday, 15/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:258 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 15  tháng 09  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 15/09/2021 đến ngày 24/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 15/09/2021

Ngày 16 /09/2021

Ngày 17/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

18/9 –24/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Tây Bắc

0,2 – 0,6

Tây Bắc

Đến Bắc

0,2 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 15/09/2021

Ngày 16/09/2021

Ngày 17/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

18/9 –24/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/09/2021

Ngày 16/09/2021

Ngày 17/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

18/9 –24/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,3m 

Thời gian: 10h40

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 23h39

Cao nhất:  3,5m 

Thời gian: 11h50

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất:  3,6m 

Thời gian: 13h58

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 1h00

Thủy triều giảm dần đến 24 sau tăng. Cao nhất 3,5m (18/09); Thấp nhất  2,3m (24/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình