BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 12/09/2021 đến ngày 21/09/2021)

Sunday, 12/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:255 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 12  tháng 09  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 12/09/2021 đến ngày 21/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 12/09/2021

Ngày 13/09/2021

Ngày 14/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

15/9 –21/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,5

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 12/09/2021

Ngày 13/09/2021

Ngày 14/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

15/9 –21/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Nam

1,5 – 2,5

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/09/2021

Ngày 13/09/2021

Ngày 14/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

15/9 –21/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,5 m 

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 18h20

Cao nhất: 2,8m 

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian: 21h16

Cao nhất:  3,0m 

Thời gian: 08h40

Thấp nhất:0,7m

Thời gian: 22h26

Thủy triều cao. Cao nhất 3,6m (17/09); Thấp nhất  2,8m (21/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình