BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 20/9/2021)

Saturday, 11/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:254 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 11  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày11/09/2021đến ngày20/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 11/09/2021

Ngày 12/09/2021

Ngày 13/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14/9 –20/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/09/2021

Ngày 12/09/2021

Ngày 13/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

14/9 –20/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/09/2021

Ngày 12/09/2021

Ngày 13/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

14/9 –20/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,4 m 

Thời gian: 01h03

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 11h39

Cao nhất:  2,5 m 

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 18h20

Cao nhất: 2,8m 

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian: 21h16

Thủy triều có xu thế tăng đến 17 sau giảm. Thấp nhất  3,0m (14/9); Cao nhất 3,6m (17/09);

                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h30:

  

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình