BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 19/09/2021)

Saturday, 11/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:253 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 10  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 19/09/2021)

                                                                                                          

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/09/2021

Ngày 11/09/2021

Ngày 12/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/9 –19/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Bắc

0,3-0,5

Nhiều hướng

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/09/2021

Ngày 11/09/2021

Ngày 12/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

13/9 –19/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 –3,0m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/09/2021

Ngày 11/09/2021

Ngày 12/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

13/9 –19/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:      m 

Thời gian:

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 9h53

Cao nhất: 2,4 m 

Thời gian: 1h03

Thấp nhất:1,5m

Thời gian: 11h39

Cao nhất: 2,5 m 

Thời gian:4h40

Thấp nhất:1,4m

Thời gian: 18h20

Thủy triều tăng dần đến 17 sau giảm . Thấp nhất  2,8m (13/9); Cao nhất 3,6m (17/09);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình