BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 02H00 NGÀY 09/9/2021

Thursday, 09/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 09 năm 2021

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 01h ngày 09/09/2021 đến 01h ngày 10/09/2021

 3 giờ

(01-04h/09)

 3 giờ

(04h-07h/09)

 6 giờ

07-13h/09)

6 giờ

(13-19h/09)

6 giờ

(19h/09-01h/10)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Nho Quan

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Cúc Phương

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Tam Điệp

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Phát Diệm

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Yên Thịnh

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Yên Ninh

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Thiên Tôn

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

Me

5-10

15

10-20

30

5-15

20

0-5

10

0-5

10

 

          Tin phát lúc: 02h00 ngày 09/09/2021.

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình