BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 08/09/2021 đến ngày 17/09/2021)

Wednesday, 08/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:251 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 08  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 08/09/2021 đến ngày 17/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 08/09/2021

Ngày 09/09/2021

Ngày 10/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11/9 –17/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/09/2021

Ngày 09/09/2021

Ngày 10/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

11/9 –17/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam

0,5 -1,5

Đông Nam

Sóng cao 2,0 –3,0m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/09/2021

Ngày 09/09/2021

Ngày 10/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

11/9 –17/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,9m 

Thời gian: 17h03

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 7h12

Cao nhất:  2,6m 

Thời gian: 18h07

Thấp nhất:1,0m

Thời gian: 8h26

Cao nhất:      m 

Thời gian:

Thấp nhất:1,3m

Thời gian: 9h53

Thủy triều có xu thế giảm đến 11 sau tăng. Thấp nhất  2,4m (11/9); Cao nhất 3,5m (16/09);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình