BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00 NGÀY 08/9/2021

Wednesday, 08/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2021

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 07h ngày 08/09/2021 đến 07h ngày 09/09/2021

 3 giờ

(07-10h/08)

 3 giờ

(10-13h/08)

 6 giờ

(13-19h/08)

6 giờ

(19h/08-01h/09)

6 giờ

(01-07h/09)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-30

40

10-20

30

5-15

20

5-15

20

5-15

20

Nho Quan

10-20

30

5-15

20

5-10

15

5-15

20

5-15

20

Cúc Phương

10-20

30

5-15

20

5-10

15

5-15

20

5-15

20

Tam Điệp

10-30

40

10-20

30

5-15

20

5-15

20

5-15

20

Phát Diệm

10-30

40

10-20

30

10-20

25

10-20

25

10-20

25

Yên Thịnh

10-30

40

10-20

30

5-15

20

10-20

25

10-20

25

Yên Ninh

10-30

40

10-20

30

5-15

20

10-20

25

10-20

25

Thiên Tôn

10-30

40

10-20

30

5-15

20

5-15

20

5-15

20

Me

10-20

30

5-15

20

5-15

20

5-15

20

5-15

20

           Tin phát lúc: 08h00 ngày 08/09/2021.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình