BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 05/9 đến ngày 14/9/2021)

Sunday, 05/09/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:248 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 05  tháng 09  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày05/09/2021đến ngày14/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 05/09/2021

Ngày 06/09/2021

Ngày 07/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

08/9 –14/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 05/09/2021

Ngày 06/09/2021

Ngày 07/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

08/9 –14/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/09/2021

Ngày 06/09/2021

Ngày 07/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

08/9 –14/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,3m 

Thời gian: 14h50

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 3h58

Cao nhất:  3,3m 

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 5h01

Cao nhất:  3,1m 

Thời gian: 16h40

Thấp nhất:0,7m

Thời gian: 6h05

Thủy triều có xu thế giảm đến 11 sau tăng. Thấp nhất  2,4m (11/9); Cao nhất 3,0m (14/09);

                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

   

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình